Avís legal

QUI SOM

Per a complir el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

 • TITULAR: Mediterplants SL
 • CIF: B65640377
 • DIRECCIÓ: Carrer Pablo Iglesias, 63, planta baja, Puerta 8, 08302 Mataró

1. IDENTIDAT DEL TITULAR DEL WEB

La identitat i la resta d’informació sobre la companyia titular de la web s’estableix a l’apartat “Contacte”.

2. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions (d’ara endavant denominat com Avís Legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest lloc web que el seu titular posa a disposició del públic. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per aquest Usuari de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.El titular del lloc Web ofereix a través del lloc Web, serveis o productes que están sotmesos a unes condicions particulars pròpies, es poden consultar fent clic a aquest enllaç, les cuals son acceptades mitjançant l’acceptació d’aquest avís legal

3. ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris. Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular de la web o de tercers.

4. PUBLICITAT

Part del lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. El titular de la web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest Lloc web poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@roses23abril.com.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts en el mateix i en les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), excepte que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular de la web o de tercers. En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines webs, estan protegits per la llei. El titular de la web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús públic i / o comercial a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines webs i els serveis oferts en aquestes. L’Usuari únicament i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquest Web i pàgines webs pertanyents al mateix amb propòsits públics o comercials , la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per a això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular de la web. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web i les seves pàgines webs constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular de la web o dels titulars dels mateixos.

6. RÈGIM DE RESPONSABILITAT

6.1. Responsabilitat per l’ús de la web

L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el titular del Web, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’Usuari. El titular de la web utilitzarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la web, però, el titular de la web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’Usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular de la web basada en la utilització per l’Usuari del Web. En el seu cas, l’Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del web amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

6.2. Responsabilitat pel funcionament del web

El titular de la web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la Web.Així mateix, el titular de la web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular de la web. El titular de la web està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.3. Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en el Web poden conduir a l’Usuari a altres Web gestionats per tercers. El titular de la web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret. El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

7. POLÍTICA RESPECTE A LES DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

7.1.A través de formularis

Sense perjudici del que preveu l’indicat en cada un dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant directament al titular del Web al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats que en els mateixos s’indiquin . El titular de la web incorporarà les dades facilitades per l’Usuari en un fitxer titularitat del mateix degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. L’Usuari o el seu representant podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i signada adreçada al domicili indicat a l’apartat “Dades informatives” d’aquest web.

7.2. A través de Cookies

Aquesta web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació:

 • La data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar el nostre web.
 • El disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva primera vista al nostre Web.
 • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.
 • La connexió de l’usuari.
 • La data del servidor i la data local del client.
 • L’idioma per defecte de la publicació: L’Usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador.

7.3. Confidencialitat

El titular de la web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l’estat de la tecnologia.

8. POLÍTICA PROTECCIÓ DE DADES PER A LA PÀGINA WEB

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incloses en un fitxer del qual és titular Mediterplants SL, i podran ser utilitzades amb les següents finalitats en cada cas concret:

 • L’enviament de les seves dades de caràcter personal a través d’aquesta pàgina web, amb motiu de realitzar una sol·licitud d’informació / pressupost suposa el consentiment per la seva part per a la inclusió i tractament de les seves dades al fitxer CLIENTS, registrat per aquesta empresa davant la AGPD. Les dades obtingudes seran utilitzades per atendre la sol·licitud realitzada per vostè mateix.
 • Facilitar l’accés als continguts oferts a través de la pàgina web.
 • L’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris i visitants.
 • Mediterplants SL, no cedirà informació a tercers sense consentiment previ dels usuaris, excepte en els supòsits regulats en els articles 11 i 12 de la LOPD: Quan la cessió està autoritzada en una llei; Quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic; Quan la cessió que s’hagi d’efectuar tingui com a destinatari el Defensor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes, en l’exercici de les funcions que té atribuïdes; Quan la cessió tingui com a destinatari institucions autonòmiques amb funcions anàlogues al Defensor del Poble o al Tribunal de Comptes; Si la comunicació s’efectua amb el procediment previ de dissociació.

En el cas que es sol·licités a l’usuari dades de caràcter personal per mitjans diferents dels anteriorment exposats, Mediterplants SL se’ls comunicarà de forma expressa i inequívoca respecte de les condicions en què es recullin dades personals i les finalitats amb què seran utilitzats, de l’obligació de facilitar-los o no, dels drets que assisteixen a l’usuari, de les condicions en què es poden exercitar, dels destinataris de la informació, del responsable del fitxer i de qualsevol altra informació complementària que resulti necessària.Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, dirigint-se per escrit a Mediterplants SL, amb domicili a Passeig de la Marina, 84 08302 Mataró.El fet que no introdueixi les dades de caràcter personal que se li demanen obligatòriament al formulari de contacte podrà tenir com a conseqüència que Mediterplants SL no pugui atendre la seva sol·licitud.Així mateix, acceptant aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals que es recullen són exactes i verídiques.Igualment l’informem que Mediterplants SL té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, la pèrdua i el tractament i / o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos provinents de l’acció humana o del medi físic i natural a què estan exposades. Tot això, d’acord amb el que preveu l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre de desenvolupament de l’esmentada Llei.Mediterplants SL es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i fer-los servir només per a les finalitats indicades.

9. OBSERVACIONS DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del Web través del Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.La informació, materials, continguts o observacions que l’Usuari faciliti al titular del Web, es consideraran no confidencials, reservant-se el titular de la web el dret a usar-les de la forma que consideri més adequada.

10. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

El titular de la web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús del present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.