Política de protecció de dades per a la pàgina web

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incloses en un fitxer del qual és titular Mediterplants SL, i podran ser utilitzades amb les següents finalitats en cada cas concret:
    • L’enviament de les seves dades de caràcter personal a través d’aquesta pàgina web, amb motiu de realitzar una sol·licitud d’informació / pressupost suposa el consentiment per la seva part per a la inclusió i tractament de les seves dades al fitxer CLIENTS, registrat per aquesta empresa davant la AGPD. Les dades obtingudes seran utilitzades per atendre la sol·licitud realitzada per vostè mateix.
    • Facilitar l’accés als continguts oferts a través de la pàgina web.
    • L’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris i visitants.
    • Mediterplants SL, no cedirà informació a tercers sense consentiment previ dels usuaris, excepte en els supòsits regulats en els articles 11 i 12 de la LOPD: Quan la cessió està autoritzada en una llei; Quan es tracti de dades recollides de fonts accessibles al públic; Quan la cessió que s’hagi d’efectuar tingui com a destinatari el Defensor del Poble, el ministeri fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Comptes, en l’exercici de les funcions que té atribuïdes; Quan la cessió tingui com a destinatari institucions autonòmiques amb funcions anàlogues al Defensor del Poble o al Tribunal de Comptes; Si la comunicació s’efectua amb el procediment previ de dissociació.
En el cas que es sol·licités a l’usuari dades de caràcter personal per mitjans diferents dels anteriorment exposats, Mediterplants SL se’ls comunicarà de forma expressa i inequívoca respecte de les condicions en què es recullin dades personals i les finalitats amb què seran utilitzats, de l’obligació de facilitar-los o no, dels drets que assisteixen a l’usuari, de les condicions en què es poden exercitar, dels destinataris de la informació, del responsable del fitxer i de qualsevol altra informació complementària que resulti necessària. Podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i en les condicions previstos en la LOPD, dirigint-se per escrit a Mediterplants SL, amb domicili a Passeig de la Marina, 84 08302 Mataró. El fet que no introdueixi les dades de caràcter personal que se li demanen obligatòriament al formulari de contacte podrà tenir com a conseqüència que Mediterplants SL no pugui atendre la seva sol·licitud. Així mateix, acceptant aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals que es recullen són exactes i verídiques. Igualment l’informem que Mediterplants SL té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, la pèrdua i el tractament i / o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos provinents de l’acció humana o del medi físic i natural a què estan exposades. Tot això, d’acord amb el que preveu l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre de desenvolupament de l’esmentada Llei. Mediterplants SL es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i fer-los servir només per a les finalitats indicades. PER CONTINUAR VOSTÈ HA D’ ACCEPTAR QUE HA LLEGIT I ESTÀ D’ACORD AMB AQUESTA CLÀUSULA.